Forretningsbetingelser

Betingelser/vilkår gældende for Adwise Media.

Disse leveringsbetingelser/Forretningsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) fastlægger de nærmere vilkår og rammer for Adwise Media ApS (”Adwise Media”) levering af ydelser til sine kunder (”Kunden”), og indgår som en integreret del af kontrakten (”Kontrakten”) med Kunden og Adwise Media ApS samt eventuelle tillægsaftaler.

 1. Aftalens indgåelse
  • Adwise Media og Kundens aftale er betinget af, at begge Parter har underskrevet Kontrakten. Eventuelle tillægsaftaler (”Tillægsaftaler”) mellem Parterne skal aftales skriftligt, og skal ikke påføres Kontrakten, men forudsætter en separat skriftlig aftale mellem Parterne.
 2. Hjemmesider og webshop
  • Inden hjemmesiden lægges online på Kundens domæne, sendes Kunden et link til en testside, hvorefter der afsættes 10 hverdage til eventuelle rettelser. Når testsiden er godkendt af Kunden, eller den 10 hverdages korrekturperiode er udløbet, må Adwise Media iværksætte overflytning af Kundens domæne til Adwise Medias servere, medmindre Kunden af administrationsmæssige årsager el.lign. selv hoster hjemmesiden. Der må påregnes eventuelle kortvarige nedetider eller driftsforstyrrelser i en periode på op til 48 timer.
  • Adwise Media giver af sikkerhedsmæssige årsager ikke Kunden direkte adgang til følgende: FTP server, database, kontrolpanel, mailserver eller administrativ adgang til hjemmesiden.
  • Kunden opsiger selv evt. eksisterende webhotel o. lign. Årligt DK-Hostmaster gebyr betales og fornyes af Kunden selv, medmindre andet er aftalt i Kontrakten eller Tillægsaftalen.
 3. Hjemmesideaftalen
  • Hjemmesideaftalen inkluderer følgende services: CMS hjemmeside med mulighed for redigering af eksisterende indhold og oprettelse af op til 20 sider. Op til 10 mailkonti (indhent tilbud ved flere mailkonti). Virus- og spamfilter på mailkonti. Gratis opdateringsmulighed 2 gange årligt og fri fair-use support (op til 6 timer årligt).
 4. Kundens medvirken
  • Kunden skal sørge for, at Adwise Media har modtaget den nødvendige information for at de(t) af Kontrakten og eventuel Tillægsaftale omfattede produkt(er) kan leveres, fx levering af kildekode, tekster og designmateriale.
  • Adwise Media kontakter hurtigst mulige kunden efter Kontrakten er underskrevet af begge Parter angående omfanget af nødvendig information (”Informationssamtalen”), hvilken Adwise Media skal have modtaget senest 10 dage herefter (”Kundens Leveringsfrist”), medmindre anden Leveringsfrist er skriftlig aftalt. Såfremt denne information ikke er modtaget inden udløbet af Kundens Leveringsfrist forbeholder Adwise sig ret til at fakturaer aftalen.
  • Uanset ovenstående har Adwise Media ret til at påbegynde arbejde på de(t) af Kontrakten og Tillægsaftale omfattede produkt(er) efter begge Parters underskrivelse af Kontrakten og Tillægsaftale.
 5. Fakturering
  • Medmindre andet er skriftligt aftalt sker fakturering når det af Kontrakten og Tillægsaftalen omfattede arbejde påbegyndes. Hjemmesideaftale faktureres senest 30 dage efter indgåelsen af aftalen med mindre Risikovurderingen af Risika anbefaler andet. (Adwise Media henholder sig til Risikovurderingen fortaget af tredjepart.)
  • Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og betaling skal ske senest 10 dage efter fakturadato (”Betalingsfristen”). Ved overskridelse af Betalingsfristen kan sagen videregives til 3. part, som følger gældende dansk lovgivning omkring rykkerprocedurer og inkassoservice.
  • Manglende betaling er en misligholdelse af Kontrakten og Tillægsaftalen således, at Adwise Media er berettiget til at ophæve Kontrakten og Tillægsaftalen uden at Adwise Media kan gøres erstatningsansvarlig herfor. Ved sådan ophævelse er Kunden pligtig at erstatte Adwise Media sit tab, og eventuel opnået rabat i perioden fra Kontraktens indgåelse til ophævelsen vil blive efterfaktureret – rabat forstås som det prisnedslag Kunden har opnået ved at tegne Abonnementsaftalen i stedet for løbende ét årige aftaler.
 6. Abonnement/hosting
  • Hvis Kunden har indgået en Kontrakt eller en Tillægsaftale vedrørende et af Adwise Media’ abonnementsprodukter (”Abonnementsaftale”), forlænges Abonnementsaftalen, efter udløbet af de 12 til 72 måneder, automatisk med 12 til 72 måneder ad gangen, medmindre den er opsagt i overensstemmelse med pkt. 12.
  • Abonnementsaftaler faktureres forud for 12 måneder ad gangen, med mindre andet skriftligt er aftalt. Inden udløbet af en 12-måneders periode vil den næste 12-måneders periode blive faktureret.
 7. Søgemaskineoptimering
  • Der kan ikke garanteres bestemte placeringer på Google ved indgåelse af aftale omkring søgemaskineoptimering (SEO).
 8. Firmasider på sociale medier
  • Kunden alene er ansvarlig for at behandle enhver form for henvendelse på og via firmasiderne.
  • Kunden ejer selv firmasiden, men apps, og anden specialprogrammering lavet af Adwise Media lukkes ved udløbsdato for abonnementsaftale, såfremt aftalen opsiges af Kunden.
  • Kunden er selv ansvarlig for at indberette oplysninger til Skat vedr. spilafgift.
 9. Hemmeligholdelse
  • Medmindre anden aftale indgås herom, er Adwise Media berettiget til vederlagsfrit at benytte de af Adwise Medias udviklet produkter omfattet af Kontrakten og evt. Tillægsaftale i forbindelse med salgs- og markedsføringsmateriale.
 10. Ansvar
  • Adwise Media er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens datatab, indirekte tab og følgeskader. Adwise Media fraskriver sig desuden ethvert ansvar i situationer, der må betegnes som force majeure lignende, fx strejke, brand, naturkatastrofer, afbrydelse og/eller svigt i energiforsyning og/eller kommunikationssystemer.
  • Adwise Media fraskriver sig ethvert ansvar for eventuel negativ omtale på Kundens profil(er) på sociale medier.
  • Adwise Media fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Kundens website skulle falde i placeringer på Google, grundet ændringer i algoritmen for rangering i Googles søgeresultater, eller hvis Kundens websites rangering falder grundet straf fra Google.
  • Kunden alene er ansvarlig for at domænenavnet og webhotellets indhold ikke krænker 3. parts varemærker og/eller rettigheder og Kunden alene er ansvarlig for rigtigheden af SEO tekster, som publiceres på kundens hjemmeside.
  • Kunden alene er ansvarlig for at kontrollere at det er de korrekte kontaktoplysninger, der fremgår på Kundens hjemmeside og profiler på sociale medier, samt at funktionaliteten af eventuelle kontaktformularer er som ønsket.
  • Adwise Media forbeholder sig ret til driftsforstyrrelser i kortere eller længere perioder i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af IT-systemer. Adwise Media kan ikke holdes ansvarlig for driftstop, tab af data o. lign. hos 3. partsleverandører (herunder webhotel).
  • Adwise Media må uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere Kundens domæne, ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Adwise Media sig ansvar for tab eller skade. Adwise Media yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen mailserver ved redelegering af Kundens domænenavn.
  • Hvis ikke andet oplyses, hostes mailserver af Adwise Media. Gamle e-mails overføres ikke til Adwise Media’ servere. Såfremt dette ønskes indhentes tilbud på dette. Hvis mailkonti hostes af Kunden, skal Adwise Media oplyses om nødvendige DNS oplysninger hertil.
 11. GDPR
  • Oplysningspligt Om Data Indsamling mht. GDPR – I forbindelse med aftaler indgået med Adwise Media ApS udbeder vi os navn, virksomhedsnavn, virksomheds adresse, CVR nummer, telefonnummer og emailadresse. Det kan også være nødvændigt at udbede informationer som DK-Hostmaster login/adgandskode, email login, samt andre konti med anden persondata, i forbindelse med udførelse af indgået aftale.
  • Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren og informationerne gemmes over aftalens løbetid. Som registreret kunde har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette den data, som vi opbevarer om dig samt få data udleveret i digital form.
  • Kundens brug af Adwise Media ApS services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår Adwise Media ApS for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i databehandleraftale og Privatlivspolitik. Det er kundens ansvar at informere Adwise Media ApS om kundens evt. behandling af personfølsomme data hvorefter Adwise Media ApS vil fremsende tillæg til Databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.
  • Adwise Media ApS har udarbejdet tiltag for at sikre at kundens online løsning lever op til de nye datalovgivningskrav, men da ejerskabet af hjemmeside samt online løsning tilhører kunden, er Adwise Media ApS i sidste ende ikke ansvarlig for kundens evt. overtrædelser af GDPR personadatalovgiveningen.
  • Disse forretningsbetingelser samt indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Adwise Media ApS måtte have handlet uagtsomt.
 12. Opsigelse
  • Abonnementsaftalen er bindende fra 12 til 72 måneder (”Den bindende periode”) afhængig af den af Kunden valgte abonnementslængde.
  • Hvis ikke Abonnementsaftalen opsiges med minimum 3 måneders varsel til udløbet af 12 til 72 måneder forlænges den automatisk med 12 til 72 måneder ad gangen, jf. pkt. 6.
  • Opsigelse skal ske skriftligt, herunder pr. e-mail, til bogholderi@adwise.dk og kan ikke opsiges til andre mailadresser med tilknytning til Adwise Media. Eventuelle forudbetalinger refunderes ikke.
  • Hvis Kunden opsiger Abonnementsaftalen tidligere end til udløbet af Den bindende periode, vil Adwise Media i umiddelbar forlængelse af opsigelsen, uanset pkt. 6, fakturere Kunden hele den resterende del af Den bindende periode.
  • Kunden kan flytte sin hjemmeside efter samarbejdet med Adwise Media. Prisen for en flytning er 3995,- plus moms for hjemmesider, og kan kun udføres af Adwise Media selv.
 13. Rettigheder
  • Adwise Media har ejendomsret og immaterialret til resultatet af Kontrakten og Tillægsaftalen. Kunden opnår brugsret hertil, når betaling, jf. pkt. 5, er sket. Har Adwise Media benyttet grafik fra 3. parts leverandører (fx Shutterstock.com), mister Kunden brugsretten dertil, ved ophør af en aftale.
 14. Ændring af Kontrakt, Tillægsaftale og/eller Leveringsbetingelserne
  • Adwise Media forbeholder sig ret til årligt at regulere de i Kontrakten og Tillægsaftalen oplyste priser i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.
  • Adwise Media kan med 1 måneds varsel ændre Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne via e-mail eller brev til den e-mailadresse eller postadresse der er oplyst i Kontrakten. Kunden kan i den situation skriftligt opsige Kontrakten og Tillægsaftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår, hvilket dog ikke gælder i tilfælde af prisforhøjelser. Kundens opsigelse skal være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af for Kunden ensidig fordelagtig karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.
  • Uanset det foregående kan Adwise Media ophøre med at tilbyde webhotel med tre måneders varsel til udgangen af en måned, og må overdrage den tekniske drift af hosting til 3. part, såfremt dette sker uden væsentlige forringelser for Kunden.
  1. Ændringer af markedsføring strategi
   • Kunden bekræfter skriftligt via mail eller underskrevet kontrakt, at Adwise Media skal ændre marketing/kommunikationskanal online pålægges kunden automatisk ekstra binding svarende til tidligere aftale periode, dog mindst 12 mdr.
  2. Godkendelse af SEO strategi
   • Ved skriftlig godkendelse af dokumenter omkring SEO workflowdiagram, pålægges kunden automatisk ekstra 12 mdr. binding svarede til forlæggelse af nuværende aftale, på deres SEO abonnement.
 15. Forsinkelse af betaling
  • Ved enhver forsinkelse af betaling, forbeholder Adwise Media sig ret til at lukke adgang til enhver ydelse, herunder webhotel, hjemmeside, mail administrationsmodul, indtil Adwise Medias tilgodehavende er komplet betalt.
 16. Lovvalg og værneting
  • Enhver tvist som måtte udspringe af Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne mellem Parterne, skal anlægges ved Byretten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.
 17. Performance garanti
  • Som standard opsætter Adwise Media call tracking ved Google annoncering. Dette opsættes på baggrund af dataindsamling samt optimering af performance.

   Fravælges dette vil enhver performance garanti frafalde på baggrund af manglende dataindsigt.